Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

13:10
1599 f880
Reposted fromekelias ekelias viaMrrruk Mrrruk
zabka
13:08
2605 1494
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
zabka
12:58
zabka
12:58
zabka
12:57
3899 2668
zabka
12:46
7686 f386
Reposted frombudas budas viakatastrofo katastrofo
zabka
12:44
Nie oddawać im siebie CAŁEJ! Nikt nie prosi i nikt nie podziękuje. Skończcie, damy, z mitem romantycznej miłości.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 06 2016

zabka
23:05
Reposted fromapatia apatia vianikotyna nikotyna
zabka
23:05
7330 56dc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
zabka
23:04
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsotired sotired viainyou inyou
zabka
22:55
zabka
22:55
2885 9740
Reposted fromwagabunda wagabunda viainyou inyou
zabka
22:50
8820 dcef 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
zabka
15:57
zabka
15:57
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viatobecontinued tobecontinued
zabka
15:56
1295 2101
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasilence89 silence89
zabka
15:55
8320 e33a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zabka
15:54
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viadestroyed destroyed
zabka
15:53
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamalazadymiara malazadymiara
zabka
15:11
7210 4763 500
Reposted fromharihara harihara viadupablada dupablada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl