Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

zabka
12:58
4722 655e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
zabka
12:58
4722 655e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
zabka
12:58
Reposted fromcouples couples vialissie lissie
12:58
9391 1fcf
Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
12:57
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMaddoxx Maddoxx
zabka
12:57
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaikari ikari
zabka
12:56
0503 792c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacynamon cynamon
10:41
6083 afc6 500

chuckdrawsthings:

sounds fake

Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viacynamon cynamon
zabka
10:40
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
zabka
10:40
Reposted fromshakeme shakeme viacynamon cynamon
10:23
10:22
10:21
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viacynamon cynamon
zabka
10:21
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacynamon cynamon
zabka
10:21
5280 aebd
10:21
2792 08d8
zabka
10:07
0708 24bf
zabka
10:06
zabka
10:06
zabka
10:03
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl