Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

zabka
12:43
1027 71a7 500

August 17 2018

zabka
08:41
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viainsanedreamer insanedreamer
zabka
08:41
3071 fa07 500
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer

July 27 2018

zabka
10:54
Świerszczyńska?
Reposted bykeeplooking keeplooking
07:35
4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaplugss plugss

July 26 2018

zabka
22:19
6466 2c0d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
zabka
22:18
zabka
22:18
zabka
22:12
zabka
16:10
5566 c3eb 500
15:10
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou
zabka
15:10
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaaskman askman

July 24 2018

zabka
11:28
zabka
11:28
3987 588a 500
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
zabka
11:27
5643 e059 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBiesBerenice BiesBerenice

July 23 2018

zabka
13:42
9702 07f9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatouchthesky touchthesky
zabka
13:36
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz - ja i sobie nie zrobię śniadania.
— Agnieszka Osiecka (z książki Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze)
Reposted fromxcvbz xcvbz viamalazadymiara malazadymiara
13:34
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viairbjarbirb irbjarbirb
13:26
3778 e69e 500
Reposted fromamatore amatore viacreure creure
zabka
12:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl