Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

zabka
08:43
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
zabka
08:41
6973 53b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronica-o veronica-o

June 18 2019

zabka
18:03
zabka
18:03
17:56
3461 1c52
Reposted fromerial erial viakatastrofo katastrofo

June 17 2019

zabka
23:27
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaveronica-o veronica-o
zabka
23:21
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
zabka
23:19
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viapuszdebaton puszdebaton
zabka
23:15
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
23:15
Autumn shows us how beautiful it is to let things go.
— Unknown (via ginger-and-preppy)
23:11

armadillobear:

goblinparty:

I’m constantly torn between the ‘be kind to everyone’ and the ‘fuck everyone you owe them nothing’ mentalities 

Do no harm but take no shit

zabka
23:10
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaapatyczna apatyczna
zabka
23:09
5494 a5d6 500
Reposted fromblackmamba blackmamba viaapatyczna apatyczna
23:09
23:09
23:07
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadestroyed destroyed
zabka
23:04
2507 4be4
zabka
23:04
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadoubleespresso doubleespresso
zabka
23:04
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

May 28 2019

10:27
I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl