Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

zabka
09:39
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
zabka
09:39
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viatobecontinued tobecontinued
zabka
09:39
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viatobecontinued tobecontinued
zabka
08:33

August 14 2017

zabka
07:26
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
zabka
07:24
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaawaken awaken

August 10 2017

zabka
16:46
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaankaottak94 ankaottak94
zabka
14:10
zabka
14:06
zabka
13:09
3970 b7e1 500
Reposted fromSanthe Santhe viatobecontinued tobecontinued
zabka
13:01
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadestroyed destroyed
zabka
13:01
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead

August 09 2017

zabka
12:29
Reposted frombluuu bluuu viaoutofmyhead outofmyhead
zabka
10:53
0353 e938
zabka
08:50
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutofmyhead outofmyhead
zabka
08:42
0417 62dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
08:40
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaparamour paramour

August 04 2017

zabka
13:12
Reposted frombluuu bluuu viagumisiowelove gumisiowelove
zabka
12:41
1814 a5ec 500
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viatobecontinued tobecontinued

August 02 2017

zabka
07:54
9287 fba9 500
1 VIII 44/...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl