Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

zabka
21:28
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
zabka
21:28
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viatobecontinued tobecontinued
zabka
20:11
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viaaskman askman
zabka
20:11
Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.
— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaskman askman

October 16 2018

zabka
10:26
9635 781d
Reposted fromamilak amilak viagriber griber

October 15 2018

20:52
5627 18a3 500
zabka
15:59
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
zabka
15:54
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
15:54
7697 c8ad 500
zabka
15:53
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viasleepingsickness sleepingsickness
zabka
15:27
14:57
6449 b7a9 500

October 14 2018

zabka
21:08
9667 2a0c 500
zabka
11:00
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
zabka
10:59
3024 0511 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
zabka
10:57
Reposted frominzynier inzynier viagriber griber

October 12 2018

zabka
08:54
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
zabka
07:53
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadestroyed destroyed
zabka
07:53
If I rest, if I think inward, I go mad. There is so much, and I am torn in different directions, pulled thin, taut against horizons too far for me to reach.
— Sylvia Plath
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

October 03 2018

zabka
13:51
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl