Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

zabka
23:36
3644 34dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadestroyed destroyed
23:36
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabstrakcja abstrakcja
zabka
14:22
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianikelline nikelline
zabka
14:22
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie vianikelline nikelline
13:54
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viamyfuckingreality myfuckingreality
zabka
07:26

March 18 2018

zabka
11:37
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viadrunkwhipster drunkwhipster

March 16 2018

zabka
11:01
3680 f394
zabka
10:47
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viakatastrofo katastrofo
10:34
3080 7c4b
zabka
08:29
9414 5862
Reposted fromOFFka OFFka viaveritas1 veritas1

March 15 2018

zabka
14:18
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaguerriera guerriera

March 14 2018

zabka
15:13
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
zabka
15:08
0049 a774
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viakatastrofo katastrofo
13:09

March 12 2018

zabka
07:45
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa

March 11 2018

zabka
14:26
4419 532a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
zabka
14:24
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
11:53
1370 635e 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viadestroyed destroyed
zabka
11:42
Reposted frombiru biru viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl