Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

zabka
10:40
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viagumisiowelove gumisiowelove
zabka
10:12
7870 b475 500
10:09
5488 77e7 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
zabka
09:17
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaflyleaf flyleaf
zabka
09:16
zabka
09:14
09:08
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

zabka
08:48
08:47
7422 a610 500
Me, since some years now...
Reposted fromdropfuzz dropfuzz viadupablada dupablada
zabka
08:39
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viasaysomething saysomething
zabka
08:37
4519 0d4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
zabka
08:35
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viairbjarbirb irbjarbirb
zabka
08:31
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viakatastrofo katastrofo
08:28

mightbeinsaneforever:

reynabcth:

princessfailureee:

grffindors:

do you ever get so annoyed at everything that you start to get pissed off at even little things like a spoon clinking against a bowl or sounds of people talking  

I think it’s called sensory overload. It’s really common in people with anxiety

it can also be a result of sleep deprivation, stress, or ever dehydration !!

thanks i thought i was just a bitch

Reposted frommanxx manxx viamonikasamodobro monikasamodobro

May 21 2017

zabka
07:26
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viachouette chouette
zabka
07:25
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaskman askman
zabka
07:21
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajnna jnna

May 20 2017

19:01
zabka
18:58
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viakawainka kawainka
zabka
18:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl