Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

zabka
13:43
13:42
1346 94ad 500

goldensweetcheeks:

lousirthe3rd:

Me trying to find a way into the circle

I am cracking TF UP

Reposted fromtheemptysound theemptysound viameovv meovv
zabka
13:40
1698 9491
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaapatyczna apatyczna

March 28 2020

zabka
22:09
9199 85d5
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
zabka
22:09
zabka
22:08
0094 c13d 500
Kurt Vonnegut - "Trzęsienie czasu"
zabka
22:07
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zabka
22:07
3834 8237 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
zabka
22:07
3271 5e06 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
zabka
22:05
6175 a25d 500
Reposted fromLunarr Lunarr viadivi divi

March 24 2020

zabka
11:42
Reposted fromlaserpony laserpony viaikari ikari
zabka
11:35
3674 b21f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari

March 23 2020

zabka
21:23
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzisniezasne dzisniezasne

March 22 2020

zabka
17:14
A przy okazji napisz co u Ciebie słychać i czy jesteś smutny czy wesoły. U mnie panuje stan pośredni. Postanowiłam zachować go jak najdłużej.
— Wisława Szymborska w liście do Zbigniewa Herberta

March 18 2020

zabka
15:45
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaapatyczna apatyczna
zabka
15:44
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagumisiowelove gumisiowelove
zabka
15:41
5735 5726
zabka
15:41
2552 1ac4 500
Reposted frommidaj midaj viatobecontinued tobecontinued
zabka
15:39
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzisniezasne dzisniezasne

March 17 2020

16:45
2776 b9fc 500

c0sme:

This

Reposted frominadvertida inadvertida viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl